Obchodné podmienky

 TD mont s.r.o.

IČO: 53950127
IČ DPH: SK2121532347
DIČ: 2121532347

 

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu a vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonicky, doručením email-u, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre spoločnosť TD mont s.r.o. veľmi dôležitá!

Zásady
Naša Spoločnosť TD mont s.r.o. zaručuje svoj záväzok chrániť súkromie a osobné údaje najavo prijatím týchto zásad.

 • používame osobné údaje podľa predpisov, spravodlivo, správne a transparentne.
 • získavame len toľko osobných údajov, koľko je potrebné, a len na legitímny účel.
 • si ponechávame len toľko údajov, koľko je potrebné, a nie dlhšie, ako je potrebné.
 • chránime osobné údaje pomocou vhodných bezpečnostných opatrení.

Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, niektoré Vaše osobné údaje sú pre nás dôležité.

Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému.

Dôležité údaje pri zadávaní objednávky:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú dodaciu adresu a telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty

Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, prosím uviesť ju v poznámke!

Ak nakupujete tovar ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, je potrebné uviesť údaje o firme:

 • Názov firmy
 • Telefón
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Adresu dodania 

Na základe týchto údajov vyhotovíme daňový doklad.

Údaje, ktoré zadávate pri platení

Nákup v E-Shope môžete uhradiť pri preberaní tovaru alebo pomocou internetovej brány. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu. Po jej realizácii sú zmazané.

Údaje o Vašej činnosti na E -SHOPE

Údaje o Vašich nákupoch na E-Shope – Vaše objednávky – sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Dôležité!

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na E-Shope sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

E-Shop nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Váš súhlas, ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu drevenydomcek.sk, dávate už pri potvrdení objednávky s tým, že údaje o Vás a o Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. V prípadnej zmene sa dozviete na stránke drevenydomcek.sk

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dodania.

CENY

Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom resp. cenami uvedenými na internetovom obchode. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

MOŽNOSTI PLATBY

 • Platba bankových prevodom na účet
 • Hotovostný predaj priamo pri dodávke tovaru

Pri objednávke presahujúcej 1000€ je poskytnuté skonto kupujúcemu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie poškodenia výrobku už nebude možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy


Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne predávajúci a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Pošlite nám e-mail, kde uvediete typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady a priložené fotografie.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskoršie ale do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch:

 • tovar nie je viditeľne použitý
 • reklamácia bola vopred nahlásená
 • daný tovar je dostupný.


ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás k dispozícii denne, ochotne Vám poradíme. 

Na Vaše otázky smerujúce na info@drevenydomcek.sk odpovedáme najneskôr do 24 hodín.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy. Firma TD mont s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je na www.drevenydomcek.sk.

V prípade že odberateľ nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.