Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre našu firmu TD mont s.r.o. veľmi dôležitá.
Naša firma TD mont s.r.o. dáva svoj záväzok chrániť súkromie a osobné údaje najavo prijatím týchto zásad.

 • používa osobné údaje podľa predpisov, spravodlivo, správne a transparentne.
 • získava len toľko osobných údajov, koľko je potrebné, a len na legitímny účel.
 • si ponecháva len toľko údajov, koľko je potrebné, a nie dlhšie, ako je potrebné.
 • chráni osobné údaje pomocou vhodných bezpečnostných opatrení.

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je TD mont s.r.o. IČO 53950127 so sídlom Dlhá nad Oravou (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Dlhá nad Oravou 287
Email: info@drevenydomcek.sk
Telefón: +421 918 138 455

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracovavávali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese drevenydomcek.sk@gmail.com  a do predmetu napíšte DPO.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše osobné údaje sú dostupné a prístupné len pre osoby, ktoré údaje potrebujú na dosiahnutie určeného účelu spracovania. 

Okrem toho môžeme osobné údaje poskytnúť tretím stranám, ak máme dôvod domnievať sa, že použitie alebo zverejnenie týchto informácií je nevyhnutné alebo vhodné kvôli: (i) vyšetrovaniu možných porušení právnych predpisov; (ii) identifikácii, kontaktovaniu alebo podaniu žaloby proti niekomu, kto môže porušovať zmluvy, ktoré s nami uzavrel; (iii) vyšetrovaniu narušenia zabezpečenia alebo spolupráci s vládnymi orgánmi v súlade s právnou záležitosťou; alebo (iv) ochrane našich práv, bezpečnosti alebo majetku vrátane predchádzania podvodom.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
  Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať sa so Zákazníckym servisom, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona
  Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov. 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona

  Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:

  *Máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom
  *Máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť
  *Máte u nás nevyrovnaný dlh bez ohľadu na spôsob platby
  *Ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie
  *Váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov
  *Vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov
  *Ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov. Firma TD mont nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 05.09.2021.